Überwachungselektronik
HaSoTec Hardware & Software Technology GmbH

Burgwall 20, Rostock

Framegrabber, Schrittmotorsteuerungen, Bildverarbeitung, Bewegungsanalyse, Datenbank-Archive, CellView, Videokonverter, Chemotaxis, Electrophor, Transmitter